Detroit Vasavi Jayanthi, May 11 2008 - NRIVAPHOTOS